2.The Design Thinking Playbook

3 cuốn sách về UX Design

“Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua” (Rene Descartes) Với đặc thù ngành UX/UI đầy